• HOTLINE
    083 999 6968
  • ĐỊA CHỈ
    LK13 - Ngõ 2 - Nguyễn Văn Lộc - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội

Bài tập

Bài tập về nhà buổi 2

YÊU CẦU: Tự chọn 6 chi tiết hoa văn hoặc model tạo hình trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/19pVg4qC4WrnZDodIub7DyWGWO2LIeUUW?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 3

YÊU CẦU: Vẽ lại ghế trứng theo mẫu ảnh trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1aKzxw42pWpezmiNM7-K55m3jWRrownjc?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 4

YÊU CẦU: Bạn vẽ lại chiếc sofa theo link ảnh mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Ie1HtyYL7r3oeE8FQq8tfD-E3RWwizZj?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 1

YÊU CẦU BÀI TẬP: Model lại bộ bàn ghế hitech với các ảnh mẫu cho ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1kSPDLK1bKr-pXPwCYUnSDcnTfpD1-AlM?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 5

Link file cài đặt Marverlous Designer: https://drive.google.com/file/d/1vWaO11ym2p_cwxFRcq-62Px4CzSBt9Yv/view?usp=sharing Link hướng dẫn cài đặt: https://drive.google.com/file/d/1xbS25eotaupmYWjePvv9KEdP5wScQrxp/view?usp=sharing YÊU CẦU: Bạn model lại bài tập theo ảnh dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1c6wty6zsSNdgY6RCPtkA05YuO0J6CCZR?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 7

YÊU CẦU: Sử dụng file rương được cho và unwrap cho model, sắp xếp các tấm map theo thứ tự. Link file: https://drive.google.com/drive/folders/12RlBxSRhfVaA2hd06EoIynaElXrMD0m0?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 8

Link tải Subtance Painter: https://drive.google.com/file/d/1bVBQLi2X5cWCMYfp6cpIyvkbbw4c8D8X/view?usp=sharing Link hướng dẫn cài đặt Subtance Painter: https://drive.google.com/file/d/1t4rlXjCZO6JrUwx6nYW8uwOthQcp4Evl/view?usp=sharing YÊU CẦU: Sử dụng 2 phần mềm Photoshop và Subtance Painter để tạo texture cho rương theo mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1u76BgliSxGvHyW8AaKh_XhR560aEi-eX?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 6

YÊU CẦU: Sử dụng các phần mềm đã học, model lại ảnh bài trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/16yRj6z5GiXmGFQ8eNAccxV1nJ5fX6OsN?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 12

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1t1OTzRwG3noz_e0xgIvTDTEDo577TX9u?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 11

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1hw0WzHp8bzxp12XxjkgpOKeAWGCj7QWq?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 10

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1AscbunmVdR_CqhHDMFuIU6cfEC2YAWep?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 9

YÊU CẦU: Model đèn theo mẫu với module cho sẵn: Link mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1NAPbC_2JXQKC633rOnd6YXdgiHzyL-PY?usp=sharing Link module: https://drive.google.com/file/d/1na86SYGlXLgB5dzQa_Icv_wKEyjrYCm1/view?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 12

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1t1OTzRwG3noz_e0xgIvTDTEDo577TX9u?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 11

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1hw0WzHp8bzxp12XxjkgpOKeAWGCj7QWq?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 10

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1AscbunmVdR_CqhHDMFuIU6cfEC2YAWep?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 9

YÊU CẦU: Model đèn theo mẫu với module cho sẵn: Link mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1NAPbC_2JXQKC633rOnd6YXdgiHzyL-PY?usp=sharing Link module: https://drive.google.com/file/d/1na86SYGlXLgB5dzQa_Icv_wKEyjrYCm1/view?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 8

Link tải Subtance Painter: https://drive.google.com/file/d/1bVBQLi2X5cWCMYfp6cpIyvkbbw4c8D8X/view?usp=sharing Link hướng dẫn cài đặt Subtance Painter: https://drive.google.com/file/d/1t4rlXjCZO6JrUwx6nYW8uwOthQcp4Evl/view?usp=sharing YÊU CẦU: Sử dụng 2 phần mềm Photoshop và Subtance Painter để tạo texture cho rương theo mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1u76BgliSxGvHyW8AaKh_XhR560aEi-eX?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 7

YÊU CẦU: Sử dụng file rương được cho và unwrap cho model, sắp xếp các tấm map theo thứ tự. Link file: https://drive.google.com/drive/folders/12RlBxSRhfVaA2hd06EoIynaElXrMD0m0?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 6

YÊU CẦU: Sử dụng các phần mềm đã học, model lại ảnh bài trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/16yRj6z5GiXmGFQ8eNAccxV1nJ5fX6OsN?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 5

Link file cài đặt Marverlous Designer: https://drive.google.com/file/d/1vWaO11ym2p_cwxFRcq-62Px4CzSBt9Yv/view?usp=sharing Link hướng dẫn cài đặt: https://drive.google.com/file/d/1xbS25eotaupmYWjePvv9KEdP5wScQrxp/view?usp=sharing YÊU CẦU: Bạn model lại bài tập theo ảnh dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1c6wty6zsSNdgY6RCPtkA05YuO0J6CCZR?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 4

YÊU CẦU: Bạn vẽ lại chiếc sofa theo link ảnh mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Ie1HtyYL7r3oeE8FQq8tfD-E3RWwizZj?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 3

YÊU CẦU: Vẽ lại ghế trứng theo mẫu ảnh trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1aKzxw42pWpezmiNM7-K55m3jWRrownjc?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 2

YÊU CẦU: Tự chọn 6 chi tiết hoa văn hoặc model tạo hình trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/19pVg4qC4WrnZDodIub7DyWGWO2LIeUUW?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 1

YÊU CẦU BÀI TẬP: Model lại bộ bàn ghế hitech với các ảnh mẫu cho ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1kSPDLK1bKr-pXPwCYUnSDcnTfpD1-AlM?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 2

Dùng mặt bằng đã vẽ tại buổi trước và áp dụng 3 phương pháp làm tỷ lệ vào mặt bằng đó : Ghi chú trên Model và dàn trang Layout Ghi chú và dàn trang trên Layout Ghi chú trên Model dùng Annotative và dàn trang trên layout Kết hợp chế độ Frezze Layer để […]

Bài tập về nhà buổi 1

Ae hãy tự tạo Layer, tự tìm các ký hiệu bản vẽ và dựng lại mặt bằng trong ảnh dưới theo cách riêng của ae. Đảm bảo đầy đủ : Lưới trục + cột Tường + cửa + hatch Đồ nội thất Dim + Text và ký hiệu trục

Bài tập về nhà buổi 6

Vẽ lại file PDF phía dưới bằng phương pháp dàn trang trên Model Link tải file PDF : https://drive.google.com/file/d/1vL1mT-RszdRilZ4ivHvKxYDvpvWMw6JO/view?fbclid=IwAR2RlOvOZPLzUpBClwiphogygrINrPmM3TSgzyLI2-IC4yCSAynnEtCQpLU LINK TẢI AUTOLISP + LỆNH TẮT : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1dALcbn1hLbxaskre0zntdvpFlAq3W3Yx

Bài tập về nhà buổi 3

Dùng ISO phía dưới và vẽ lại 4 bản vẽ : Mặt bằng tầng 1, MB tầng 2, MB tường xây tầng 1, MB tường xây tầng 2 . Đảm bảo đầy đủ : Lưới trục + cột (quản lý bằng Block) Tường + cửa + hatch Đồ nội thất (quản lý bằng Block) Dim […]

Bài tập về nhà buổi 4

Dùng 2 mặt bằng đã vẽ tại buổi trước và áp dụng 1 trong 3 phương pháp làm tỷ lệ vào mặt bằng đó. Sau đó làm 6 bản vẽ : Mặt bằng tầng 1, 2 Mặt bằng tường xây tầng 1,2 (có trích 1 chi tiết) Mặt bằng lát sàn tầng 1,2 Kết hợp […]

Bài tập về nhà buổi 6

Vẽ lại file PDF phía dưới bằng phương pháp dàn trang trên Model Link tải file PDF : https://drive.google.com/file/d/1vL1mT-RszdRilZ4ivHvKxYDvpvWMw6JO/view?fbclid=IwAR2RlOvOZPLzUpBClwiphogygrINrPmM3TSgzyLI2-IC4yCSAynnEtCQpLU LINK TẢI AUTOLISP + LỆNH TẮT : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1dALcbn1hLbxaskre0zntdvpFlAq3W3Yx

Bài tập về nhà buổi 4

Dùng 2 mặt bằng đã vẽ tại buổi trước và áp dụng 1 trong 3 phương pháp làm tỷ lệ vào mặt bằng đó. Sau đó làm 6 bản vẽ : Mặt bằng tầng 1, 2 Mặt bằng tường xây tầng 1,2 (có trích 1 chi tiết) Mặt bằng lát sàn tầng 1,2 Kết hợp […]

Bài tập về nhà buổi 2

Dùng mặt bằng đã vẽ tại buổi trước và áp dụng 3 phương pháp làm tỷ lệ vào mặt bằng đó : Ghi chú trên Model và dàn trang Layout Ghi chú và dàn trang trên Layout Ghi chú trên Model dùng Annotative và dàn trang trên layout Kết hợp chế độ Frezze Layer để […]

Bài tập về nhà buổi 3

Dùng ISO phía dưới và vẽ lại 4 bản vẽ : Mặt bằng tầng 1, MB tầng 2, MB tường xây tầng 1, MB tường xây tầng 2 . Đảm bảo đầy đủ : Lưới trục + cột (quản lý bằng Block) Tường + cửa + hatch Đồ nội thất (quản lý bằng Block) Dim […]

Bài tập về nhà buổi 1

Ae hãy tự tạo Layer, tự tìm các ký hiệu bản vẽ và dựng lại mặt bằng trong ảnh dưới theo cách riêng của ae. Đảm bảo đầy đủ : Lưới trục + cột Tường + cửa + hatch Đồ nội thất Dim + Text và ký hiệu trục

Bài tập Kiến Trúc

Bài tập 1 : Sưu tầm 20 bài diễn họa đẹp của các công ty kiến trúc – Cắt 10 C.trình đẹp từ 20 bài này lưu vào 1 ảnh PNG. Bài tập 2 : Cắt dàn c.trình kiến trúc bằng phong cách Collage. Tài liệu tham khảo

Bài tập Kiến Trúc

Bài tập 1 : Sưu tầm 20 bài diễn họa đẹp của các công ty kiến trúc – Cắt 10 C.trình đẹp từ 20 bài này lưu vào 1 ảnh PNG. Bài tập 2 : Cắt dàn c.trình kiến trúc bằng phong cách Collage. Tài liệu tham khảo